Budget and Program

तेस्रो नगर सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम संक्षेपमा, मिति १० असार २०७५

मध्यविन्दु नगरपालिकाको आ. व. २०७५-७६ को तेस्रो नगरसभाले पारित गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरु- (   संक्षिप्त रुपमा .... )
१.    साबिकका मेयर नमुना सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । वडामा बिनियोजित कुल बजेट्को ३५%बिनियोजित गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम (आ.ब. २०७४/०७५)

मध्यबिन्दु नगरपालिका, नगरसभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को नीति तथा कार्यक्रम

वार्षिक नगर विकास याेजना-दाेसाे नगर परिषद्- २०७३

वार्षिक नगर विकास याेजना-दाेसाे नगर परिषद्- २०७३
- बजेट तथा योजना कार्यक्रम
- योजना तथा पारीयोजना कार्यक्रम
- नगर परिषदको निर्णय
- कर तथा दस्तुर
- नगरपालिकको निर्णय