बलमैत्री स्थानिय शासन सुचकको स्थानियकरण तथा बालबालिकाको लगानी योजना तयारी गोस्ठी