कार्यकारी अधिक्रित शिव राज सेढाई सरलाई स्वागत कार्यक्रमका केही झलकहरु