मध्यबिन्दु नगरपालिकाकाे वेभसार्इटमा यहाँलार्इ स्वागत छ ।

सूचना प्रविधि अधिकृत (ITO) Short Listing मा परेका उम्मेद्वारहरूकाे सूचना

सूचना प्रविधि अधिकृत (ITO) Short Listing मा परेका उम्मेद्वारहरूकाे सूचना