सूचना तथा समाचार

करार कर्मचारी सम्बन्धि सूचना २०७५/१०/०६

करार कर्मचारी सम्बन्धि सूचना २०७५/१०/०६

करार कर्मचारी सम्बन्धि सूचना २०७५/१०/०२

करार कर्मचारी सम्बन्धि सूचना २०७५/१०/०२

करारमा कर्मचारी लिने सम्बन्धि सूचना - २०७५-०९-२४

करारमा कर्मचारी लिने सम्बन्धि सूचना - २०७५-०९-२४

औषधि आपूर्ति सम्बन्धि सिल्बन्धि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना २०७५/०९/२२

औषधि आपूर्ति सम्बन्धि सिल्बन्धि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना २०७५/०९/२२

होमस्टेमा पुँजीगत अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकासित सूचना २०७५/०९/१४

होमस्टेमा पुँजीगत अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकासित सूचना २०७५/०९/१४