मध्यबिन्दु नगरपालिकाकाे वेभसार्इटमा यहाँलार्इ स्वागत छ ।

सूचना तथा समाचार

नगरपालिका सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना ।।।

मध्यबिन्दु नगरपालिका सवारी साधन खरिद सम्बन्धी राष्टिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित

नगरपालिका सवारी साधन खरिद सम्बन्धी राष्टिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित

ठेक्का सम्बन्धी जरूरी सूचना ।

कर ठेक्का सम्बन्धी जरूरी सूचना ।

कर ठेक्का सम्बन्धी जरूरी सूचना ।-2074-04-16