सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Construction Of Office Building of Madhyabindu Municipalty( phase II) 18 - Nov - 2018

नदिजन्य पदार्थ लिलाम बढाबढ सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकासित सूचना २०७५/०६/०९

नदिजन्य पदार्थ लिलाम बढाबढ सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकासित  सूचना २०७५/०६/०९

नदिजन्य पदार्थ लिलाम बढाबढ सम्बन्धि सूचना २०७५-०५-२७

नदिजन्य पदार्थ लिलाम बढाबढ  सम्बन्धि सूचना २०७५-०५-२७

कर उठाउने ठेक्का सम्बन्धी सूचना २०७५/०५/२४

कर उठाउने ठेक्का सम्बन्धी सूचना २०७५/०५/२४

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशयपत्र २०७५/०४/०६

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशयपत्र २०७५/०४/०६