व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं
जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु, घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।

करार कर्मचारी सम्बन्धि सूचना २०७५/१०/०६

करार कर्मचारी सम्बन्धि सूचना २०७५/१०/०६

करार कर्मचारी सम्बन्धि सूचना २०७५/१०/०२

करार कर्मचारी सम्बन्धि सूचना २०७५/१०/०२

करारमा कर्मचारी लिने सम्बन्धि सूचना - २०७५-०९-२४

करारमा कर्मचारी लिने सम्बन्धि सूचना - २०७५-०९-२४

औषधि आपूर्ति सम्बन्धि सिल्बन्धि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना २०७५/०९/२२

औषधि आपूर्ति सम्बन्धि सिल्बन्धि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना २०७५/०९/२२

होमस्टेमा पुँजीगत अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकासित सूचना २०७५/०९/१४

होमस्टेमा पुँजीगत अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकासित सूचना २०७५/०९/१४