कर्मचारी आवस्यकता २०७५/०१/२५

मध्यविन्दु नगरपालिकाको लागि निम्नलिखित पदका लागि कर्मचारी आवस्यकता ...

मध्यविन्दु नगरपालिका आधारभूत तह (कक्षा ८ ) परिक्षा नतिजा २०७४

मध्यविन्दु नगरपालिका आधारभूत तह (कक्षा ८ ) परिक्षा नतिजा २०७४