FAQs Complain Problems

समाचार

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- साेही दिन, सर्जमिनका हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाअध्यक्ष, वडा सचिव, सहायक कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रू. ५०००।– प्रतिकठ्ठा
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. विवरण खुलेका स्पष्ट निवेदन
 2. निवेदककाे नागरिकता प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपि
 3. जग्गाधनि प्रमाण पुर्जाकाे प्रमाणित प्रतिलिपि
 4. जग्गाकाे प्रमाणित नापी नक्सा
 5. चालु अा.व सम्मकाे मालपाेत र घर जग्गा कर तिरेकाे रसिद
 6. जग्गाकाे श्रेस्ता र फिल्डबुकका प्रमाणित प्रतिलिपि
 7. सधियारहरूकाे सही छाप भएकाे स्पष्ट वार्ड सर्जमिन मुचुल्का
 8. अन्य कागजातहरू
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- साेही दिन, सर्जमिनका हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाअध्यक्ष, वडा सचिव, सहायक कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रू. २५००।–
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. माेही लगत कट्टा हुनुपर्ने पूर्ण विवरणकाे निवेदन
 2. निवेदककाे नागरिकता प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपि
 3. जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाकाे प्रमाणित प्रतिलिपि
 4. जग्गाकाे प्रमाणित नापी नक्सा
 5. चालु अा.व. सम्मकाे मालपाेत र घर जग्गाकर तिरेकाे रसिद
 6. जग्गाका श्रेस्ता र फिल्ड बुकका प्रमाणित प्रतिलिपि
 7. वर्डा सर्जमिन मुचुल्का
 8. अन्य कागजातहरू
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- साेही दिन, सर्जमिनका हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाअध्यक्ष, वडा सचिव, सहायक कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- कूल भाडाकाे १० प्रतिशत
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. निवेदन
 2. बहाल सम्झाैता र निवेदन
 3. नेपाल सरकारमा बहालसंग सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरेका प्रमाण प्रतिलिपि
 4. नागरिकताकाे प्रमाणित प्रतिलिपी
 5. चालु अा.व. सम्म सम्पति कर वा मालपाेत तिरेकाे रसिद
 6. अन्य कागजातहरू
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- साेही दिन, सर्जमिनका हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाअध्यक्ष, वडा सचिव, सहायक कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रू. ५००।–
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. निवेदन
 2. अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने खाेजेकाे स्पष्ट अाधार
 3. साविक मुलुकका नागरिकता परित्याग गरेका वा परित्याग गर्न कारवाही चलाएका पुष्टि गर्ने कागजातहरू
 4. विवाह दर्ता प्रमाण पत्र
 5. पतिकाे नागरिकताकाे प्रतिलिपि
 6. पासपाेर्ट सार्इजका फाेटाे ३ प्रति
 7. चालू अा.व. सम्मकाे मालपाेत वा सम्पतिकर तिरेकाे रसिद
 8. सर्जमिनका मुचुल्का
 9. अन्य कागजातहरू
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- साेही दिन, सर्जमिनका हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाअध्यक्ष, वडा सचिव, सहायक कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नेपालीमा रू. १००।–
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. निवेदन
 2. पिताकाे नागरिकता प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपि र प्रतिलिपिकाे हकमा नागरिकता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
 3. जन्म दर्ता प्रमाण पत्रका प्रतिलिपि
 4. विवाहित महिलाकाे हकमा पतिकाे नागरिकता प्रमाण पत्रका प्रतिलिपि
 5. चारित्रिक प्रमाण पत्रका प्रतिलिपि ( बिधार्थीकाे हकमा)
 6. विवाह दर्ता प्रमाण पत्रका प्रतिलिपि (विवाहितकाे हकमा)
 7. बसार्इसरी अाएका हकमा बसार्इसरार्इकाे प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपि
 8. दुवै कान देखिने पासपाेर्ट सार्इजकाे फाेटाे २ प्रति
 9. चालू अा.व. सम्मका मालपाेत वा  सम्पत्तिकर तिरेकाे रसिद
 10. कर्मचारी परिवारकाे हकमा सम्बन्धित कार्यालयकाे सिफारिस
 11. अन्य कागजातहरू
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- साेही दिन, सर्जमिनका हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाअध्यक्ष, वडा सचिव सहायक कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नेपालीमा रू. २००।– र अंग्रेजीमा रू.५०० ।–
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. निवेदन
 2. हकदारहरूका नागरिकता प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपि
 3. मृत्युकाे नागरिकता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
 4. मृतककाे नागरिकता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
 5. हकवाला नावालक भए जन्म दर्ता प्रमाणापत्रका प्रतिलिपि
 6. वसार्इसरी अाएका हकमा बसार्इसरार्इका प्रतिलिपि
 7. हकदारहरूकाे पासपाेर्ट सार्इजकाे फाेटा ४ प्रति
 8. अन्य कागजातहरू
सेवा प्रकारः- प्रमाणित
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनका हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष, वडा सचिव, सहायक कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नेपालीमा रू. २०० /- अंग्रजीमा रू.५००/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. निवेदन 
 2. नागरिकता प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि
 3. नाता खुल्ने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 4. सर्जमिन गरी बुझ्नु पर्ने भएमा साक्षी बस्न ५ जनाका नागरिकता प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि
 5. नाता कायम गर्ने फोटो २ प्रति
 6. अन्य कागजातहरू
सेवा प्रकारः- प्रमाणित
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनका हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष, वडा सचिव, सहायक कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नेपालीमा रू. २०० /- अंग्रजीमा रू.५०० /-
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. निवेदन, सनाखत र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 2. संरक्षक वा अभिभावक कार्यालयका्र रोहवरमा गरेको सनाखत पत्र
 3. स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का पत्र
 4. अन्य कागजातहरू
सेवा प्रकारः- प्रमाणित
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनका हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष, वडा सचिव सहायक कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नेपालीमा रू. २०० /- अंग्रजीमा रू.५००/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. दुलहा दुलहीका नागरिकता प्रमाणा पत्रको प्रतिलिपी
 2. बसाँइ गरी अाएकाको हकमा बसाइ–सराइ दर्ता प्रमाण पत्र । 
 3. दुलहा दुलही दुवै उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्छ 
 4. चालु आ.व. सम्मको मालपोत वा सम्पति कर तिरेको रसिद
 5. २०३४ पछिको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र पत्रको प्रतिलिपि 
 6. अन्य कागजातहरू
सेवा प्रकारः- प्रमाणित
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनका हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष, वडा सचिव सहायक कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रू. ३०० /-
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. निवेदन पत्र
 2. निवेदन साथ नागरिकता प्रमाणा पत्रका प्रतिलिपि
 3. घरका नक्सा, नक्सापास प्रमाणा पत्र 
 4. स्थानीय भद्र भलादमीको सर्जिमन मचुल्का 
 5. चालु अा.व. भन्दा  अघिसम्मका मालपोत वा सम्पति कर तरेको रसिद 
 6. अन्य कागजातहरू

Pages