FAQs Complain Problems

समाचार

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- प्रमाणित
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनका हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष, वडा सचिव सहायक कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रू. ५०० /-
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. निवेदन र नागरिकता प्रमाणापत्रको प्रतिलीपी । 
 2. जग्गाधनी प्रमाणापत्र पुर्जा प्रतिलिपी
 3. घर जग्गार रहेका क्षेत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी नापी नक्सा
 4. सर्जमिन गरी बुझ्नु पर्ने भए साक्षी बस्न ५ जनाका नागरिकताको प्रतिपिलि
 5. चालु अा.व. सम्मका मालपोत वा सम्पति कर तिरेका रसिद
 6. निवेदन स्वयं वा िनिजले अन्य वक्तिलाई तोकेका हकमा िनिज निवेदकले िदिएका अधिकृत वारेसको प्रमाणित प्रतिलिपि 
 7. अन्य कागजातहरू
सेवा प्रकारः- प्रमाणित
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनका हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष, वडा सचिव सहायक कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रू. ५०० /-
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. निवेदन (बाटोका नाम, टोल समेत खुलाउने) नागिरकता प्रमाणपत्र पत्रका प्रतिलिपि
 2. जग्गाधनी प्रणापत्र पुर्जाका प्रमाणित प्रतिलिपि
 3. जग्गा रहेका क्षेत्रको प्रमाणित सक्कल नक्सा
 4. चालु अा.व. सम्मको मालपोत वा सम्पती कर तिरेका रसिद 
 5. लिन दिन दुबै वक्ति नागरिकताका प्रमाणा पत्रका प्रमाणा पत्र प्रमाणित प्रतिलिपी सहित उपस्थित हुनुपर्ने । 
 6. स्थलगत निुरिक्षाणा प्रतिवेदन । 
 7. अन्य कागजातहरू
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनका हकमा बढीमा ३ दिन बढीमा
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क, त्यसपछि रु. ५० /-
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. निवेदन पत्र 
 2. अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भएका  फेला  प्रमाणित प्रतिलिपि 
 3. पति, पत्निका नागरिकताको प्रतिलिपि १/१ प्रति
 4. केटाको स्थायी ठेगाना संबन्धित वडाको हुनुपर्ने
 5. अन्य कागजातहरु  
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनका हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क, त्यसपछि रु. ५० /-
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. निवेदन पत्र  
 2. बसाईसराई गरी जानेको हकमा सबै परिवारको विवरण 
 3. बसाई आउने/जाने परिवारको ना.प्र.नं . र जन्मदर्ता (बच्चा भएमा) ।
 4. बसाईसराई गरी आउनेका हकमा बसाईसराई गरी ल्याएको प्रमाणपत्र 
 5. घर मुलिका नागरिकताको प्रतिलिपि 
 6. अन्य कागजातहरु 
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनका हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क, त्यसपछि रु. ५० /-
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. निबेदन पत्र 
 2. दुलाहा दुलहीको नागरिकता 
 3. दुलहीको नागरिकता नभएमा बाबा वा दाजुभाईका नागरिकता 
 4. चालु आ.व. सम्मका मालपोत सम्पति कर तिरेको रसिद 
 5. अन्य कागजातहरु 
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पनञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क, त्यसपछि रु.५० /-
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. निवेदन पत्र
 2. मृतकको नागरिकता र सूचना दिन आउनेको नागरिकता
 3. मृतक संग सम्बन्ध जोडिने प्रमाणपत्रहरु
 4. अविवाहित मृतकको हकमा स्थानीय सर्जमिन पत्र 
 5. मृतकको नागरिकता नभएमा  समेत स्थानीय सर्जमिन पत्र
 6. सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता नभएमा  समेत स्थानीय सर्जमिन पत्र
 7. अन्य कागजात हरु
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पनञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क, त्यसपछि रु.५० /-
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. निवेदन पत्र
 2. बालकको बाबु/आमाको नागरिकता
 3. चालु आ. ब. सम्मको मालपोत र सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
 4. अस्पतालमा जन्म भएका हकमा संबन्धित अस्पतालको जन्म प्रमाणित गरेका परिचय पत्रका प्रमाणित प्रतिलिपि
 5. अन्य कागजातहरु

 

Pages