FAQs Complain Problems

समाचार

नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकर ( कार्यविधि ) नियमावली, २०७४

यस नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकर गर्न  नियमावली ,२०७४ ,स्वीकृत गरी लागु गरेको छ |

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.