FAQs Complain Problems

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- साेहि दिन, सर्जमिनकाे हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष, वडा सचिव, सहायक कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रू. ५०० /–
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. घर जग्गा नामसारी सम्बन्धी विस्तृत विवरणा खुलेका निवेदन
 2. निवेदकका नागरिकता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
 3. मृतक र निवेदक विचका नाता प्रमाणित प्रमाण पत्रका प्रतिलिपि
 4. जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाका प्रतिलिपि
 5. सर्जमिन मुचुल्का गरी बुझ्नु पर्ने भए सर्जमिनका साक्षी बस्नेकाे नागरिकता प्रमाण पत्रका प्रतिलिपि
 6. चालु अा.व. सम्मकाे मालपाेत वा सम्पति कर तिरेका रसिद 
 7. अन्य कागजातहरू
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- साेहि दिन, सर्जमिनकाे हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष, वडा सचिव, सहायक कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रू. २०० /–
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. नागरिकता प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि र निवेदन
 2. नाता प्रमाणित प्रमाण पत्रका प्रतिलिपि
 3. चालु अा.व. सम्मका मालपाेत र सम्पति कर तिरेकाे रसिद
 4. संरक्षककाे नागरिकता प्रमाणित पत्रका प्रमाणित प्रतिलिपि
 5. संरक्षण प्राप्त गर्नेकाे हकमा नागरिकता प्रमाणित प्रतिलिपि वा जन्मदर्ता वा जन्मदर्ता वा परिचय खुल्ने कागजातका प्रमाणित प्रतिलिपि
 6. स्थानीय  सर्जमिन मुचुल्का पत्र
 7. अन्य कागजपत्रहरू
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- साेहि दिन, सर्जमिनकाे हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष, वडा सचिव, सहायक कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडाध्यक्ष, वडा सचिव, सहायक कर्मचारी
सेवा शुल्कः- रू. २२० /–
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. निवेदन 
 2. नागरिकता प्रमाण पत्रका प्रतिलिपि
 3. चालु अा.व. सम्मकाे मालपाेत वा सम्पतिकर तिरेकाे रसिद
 4. जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाकाे प्रतिलिपि
 5. अन्य कागजातहरू
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- साेहि दिन, सर्जमिनकाे हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष, वडा सचिव, सहायक कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रू. २०० /–
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. निवेदन
 2. नागरिकता प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपि
 3. नामथर फरक परेका प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपि
 4. बसार्इसरी अाएकाे हकमा बसार्इ सरार्इ दर्ताकाे प्रमाण पत्र
 5. चालु अा.व. सम्मका मालपाेत वा सम्पति कर तिरेकाे रसिद 
 6. स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का पत्र
 7. अन्य कागजातहरू
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- साेहि दिन, सर्जमिनकाे हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष, वडा सचिव, सहायक कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रू. ३०० /–
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. निवेदन पत्र
 2. नागरिकता प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपि
 3. नाम फरक परेकाे पृष्टि गर्न प्रमाणित कागजातहरू
 4. चालु अा.व. सम्मका मालपाेत वा सम्पति कर तिरेकाे रसिद 
 5. सम्बन्धित व्यक्ति वा हकवाला उपस्थित भर्इ सनाखत गर्नुपर्ने 
 6. अावश्यकता अनुसार स्थानीय प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का प्रतिवेदन माग गर्न सकिने 
 7. अन्य कागजातहरू
सेवा प्रकारः- प्रमाणित
सेवा समयः- साेहि दिन, सर्जमिनकाे हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष, वडा सचिव, सहायक कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रू. २०० /–
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. निवेदन र नागरिकता प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपि
 2. नामथर फरक परेका प्रमाण पत्रका प्रतिलिपि (सक्कल समेत पेश गर्नु पर्नेछ । )
 3. बसार्इसरी अाएकाकाे हकमा बसार्इ–सरार्इ दर्ताकाे प्रमाण पत्रका प्रतिलिपि
 4. फाेटाे सहित प्रमाणित गर्नुपर्ने भएमा फाेटाे २ प्रति
 5. चालु अा.व. सममकाे मालपाेत वा सम्पति कर तिरेकाे रसिद 
 6. अन्य कागजातहरू 
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- साेहि दिन, सर्जमिनकाे हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष, वडा सचिव, सहायक कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रू. ५०० /–
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. निवेदन र नागरिकता प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपि
 2. भवन नक्सापास प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपि
 3. निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपि
 4. चालु अा.व. सम्मकाे मालपाेत र सम्पति कर तिरेकाे रसिद
 5. जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाकाे प्रतिलिपि
 6. अन्य कागजातहरू
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- साेहि दिन, सर्जमिनकाे हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष, वडा सचिव, सहायक कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रू. ३०० /–
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. निवेदन पत्र 
 2. नागरिकता प्रमाण पत्रका प्रतिलिपि
 3. चालु अा.व. सम्मका मालपाेत वा सम्पति कर तिरेका रसिद
 4. विषयसँग सम्बन्धित अन्य प्रमाण कागजातहरू
 5. अन्य कागजातहरू
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- साेहि दिन, सर्जमिनकाे हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष, वडा सचिव, सहायक कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. निवेदन पत्र
 2. नागरिकता प्रमाण पत्रका प्रतिलिपि
 3. घर भएमा चालु अा.व. सम्मका मालपाेत वा सम्पति कर तिरेका रसिद, व्यवसाय  भएमाा व्यवसाय कर तिरेका रसिद 
 4. शैक्षिक याेग्यताकाे प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि
 5. अन्य कागजातहरू
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- साेहि दिन, सर्जमिनकाे हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष, वडा सचिव, सहायक कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. नागरिकता प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपि
 2. विपन्नता खुल्ने प्रमाण कागजात
 3. सिफारिस अावश्यक भएका अन्य कारण
 4. अन्य कागजातहरू
 5.  

Pages