FAQs Complain Problems

समाचार

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनका हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क, त्यसपछि रु. २०० /-
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. निबेदन पत्र 
 2. दुलाहा दुलहीको नागरिकता 
 3. दुलहीको नागरिकता नभएमा बाबा वा दाजुभाईका नागरिकता 
 4. चालु आ.व. सम्मका मालपोत सम्पति कर तिरेको रसिद 
 5. अन्य कागजातहरु 
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पनञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क, त्यसपछि रु.२०० /-
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. निवेदन पत्र
 2. मृतकको नागरिकता र सूचना दिन आउनेको नागरिकता
 3. मृतक संग सम्बन्ध जोडिने प्रमाणपत्रहरु
 4. अविवाहित मृतकको हकमा स्थानीय सर्जमिन पत्र 
 5. मृतकको नागरिकता नभएमा  समेत स्थानीय सर्जमिन पत्र
 6. सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता नभएमा  समेत स्थानीय सर्जमिन पत्र
 7. अन्य कागजात हरु
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पनञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क, त्यसपछि रु.२०० /-
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. निवेदन पत्र
 2. बालकको बाबु/आमाको नागरिकता
 3. चालु आ. ब. सम्मको मालपोत र सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
 4. अस्पतालमा जन्म भएका हकमा संबन्धित अस्पतालको जन्म प्रमाणित गरेका परिचय पत्रका प्रमाणित प्रतिलिपि
 5. अन्य कागजातहरु

 

Pages